Smluvní podmínky

Tyto podmínky používání (dále jako "The Podmínky") se vztahují na stránky www.panasonicPROclub.com ( "Webové stránky"), vlastněné a provozované společností Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Německo a její skupiny a dceřiných společností (souhrnně označovány dále jako "Panasonic").

Používáním našich stránek dáváte najevo, že tyto podmínky používání akceptujete a že souhlasíte s jejich dodržováním.

1. Přístup na webové stránky

(1) Přístup k Webovým stránkám vyžaduje registraci jako „Uživatel“.

(2) Registrace je otevřena pro společnosti a odborníky v oblastech vytápění a chlazení v Evropě. Fyzické osoby musí být ve věku alespoň 18 let. Společnosti musí být registrovány smluvně způsobilou a zákonně oprávněnou zastupující fyzickou osobou.

(3) Registrace vyžaduje následující údaje:

a. Název firmy (pokud je to relevantní)
b. Příjmení, jméno
c. Profese / Funkce
d. Datum narození registrované fyzické osoby
e. Obchodní adresa
f. Firemní telefon
g. Firemní číslo faxu
h. Firemní E-mailová adresa

Po registraci bude zkontrolováno, zda jsou data úplná a zjevně správná. V případě, že nejsou přítomny žádné zjevné chyby, registrace bude normálně přijata bez nepřiměřené prodlevy a Uživateli bude otevřen uživatelský účet. Společnost Panasonic o stavu registrace bude informovat e-mailem.

(4) Souhlasíte s tím, aby Vás Panasonic neprodleně informoval o všech relevantních změnách, které budou zaslány na e-mailu proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic si vyhrazuje právo odmítnout registraci jako uživatel nebo ukončit nebo pozastavit uživatelský účet (pokud existuje) na našem uvážení, včetně situací, kdy podle našeho názoru informace nejsou správné, aktuální, nebo úplné, nebo pokud podle našeho názoru takové jednání by nebylo vhodné (včetně případů, kdy je podezření na registraci více účtů / uživatelských profilů stejnou osobou).

(6)Pokud Webové stránky obsahují funkci, která Uživateli umožňuje nahrát uživatelský profil, společnost Panasonic nekontroluje profily pravidelně mimo prvotního prozkoumání při registraci. Společnost Panasonic nepřijímá žádnou záruku za správnost a úplnost uživatelských profilů.

(2)Hesla a detaily účtu

Každý uživatel obdrží uživatelské jméno a heslo. Heslo musí být vyměněno po prvním přihlášení.Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla, čísla účtu, číslo a dalších údajů (pokud existují) a pro všechny činnosti v rámci účtu uživatele. Jakékoli neoprávněné použití účtu uživatelem nebo jiném porušení bezpečnosti by měly být oznámeny okamžitě Panasonic . Registrace uživatele a / nebo předplatného je osobní. Nemusí to být zveřejněno ani zpřístupněno ostatním. Každý Uživatel je povinen postupovat s péčí řádného obchodníka a zajistit, že žádná třetí osoba nebude přístupovat k jeho uživatelskému účtu. Přístup Uživatele zaměstnanců a ostatních pracovníků v rámci uživatelského ovládání jsou povoleny.

3. Použití webové stránky

(1) Obsah a další informace, které se objevují na Webových stránkách, jsou poskytovány na bázi „tak, jak jsou“. Společnost Panasonic neposkytuje žádné vyjádření či záruku, výslovné či mlčky předpokládané, ohledně přesnosti, užitečnosti nebo určitosti jakéhokoli obsahu a dalších informací, které se na Webových stránkách objevují.

(2) Obsah je dostupný pouze v rámci technických a provozních možností Panasonic. Panasonic se snaží zabezpečit webové stránky k dispozici bez přerušení, ale Panasonic si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit některé nebo všechny prvky webových stránek, včetně její struktury, podmínek používání URL a obsah nebo jiných informací bez předchozího upozornění zejména pro technické nebo provozní důvody

(3) Uživatelé nesmějí shromažďovat, uchovávat a používat osobní údaje ostatních Uživatelů Webových stránek, pokud k tomu tito Uživatelé neudělili souhlas.

(4) Uživatelé musí obsah Webových stránek používat vždy řádně.

(5) Pokud se Uživatelé přihlašují za účelem získání přístupu k Webovým stránkám nebo jejich části a společnost Panasonic poskytne možnost „odhlášení“ nebo „odchodu“ (či podobnou funkci), Uživatelé provedou odhlášení nebo odchod ze svého účtu na konci každé relace. Společnost Panasonic si vyhrazuje právo odhlásit uživatele, jejichž účty jsou po delší dobu neaktivní.

4. Duševního vlastnictví a využití práv

(1) Obsah, jako text, fotografie, obrázky, software, ochranné známky, loga a názvy produktů na Webových stránkách, jsou duševním vlastnictvím společnosti Panasonic nebo jsou společnosti Panasonic licencovány.

(2) Společnost Panasonic uděluje Uživatelům zdarma nevýhradní a nepřenositelné právo používat obsah pro komerční účely bez práva jakkoli upravovat nebo pozměňovat materiály ani odstraňovat či měnit jakékoli informace o autorském právu či ochranné známce. Uživatelé mohou stahovat a nechat zobrazovat obsah na obrazovkách svých počítačů pro bezprostřední použití a tisk. Uživatelé získávají volné a neomezené právo používat takový obsah. Uživatelé však nesmějí obsah kopírovat, šířit, zveřejňovat, vystavo

(3) Při vypovězení této smlouvy musí Uživatelé ukončit jakékoli používání obsahu Webových stránek, pokud nebyla uzavřena samostatná smlouva o použití takového obsahu nebo byl obsah stažen a vytištěn v souladu s výše uvedeným článkem 4 (2).

5. Nahrávání obsahu nebo materiálu na webové stránky

(1) Pokud a když budete využívat funkci, která vám umožní nahrávat materiál nebo poštou zasílat obsah na webové stránky, materiály či obsah nesmí být protiprávní, urážlivé, hanlivé, neslušné, urážlivé, obscénní či výhružné, nebo porušovatí autorské práva, ochranné známky , důvěryhodnost, soukromí nebo jakékoli jiné právo, nebo je jinak škodlivé třetím stranám, nebo nežádoucí nebo který sestává z nich nebo obsahuje softwarové viry, politické kampaně, nevyžádaný, řetězové dopisy, hromadné e-maily nebo jakékoliv "spamy". Můžeme garantovat, že každý takový příspěvek se v souladu s výše uvedeným bude řešit odškodněním Panasonic za jakékoli porušení této záruky

(2) Vaše osobní údaje uložené společností Panasonic můžete kdykoli opravovat, doplňovat či aktualizovat v oblasti „Můj účet“.

(3) Společnost Panasonic není zodpovědná ani zavázaná jakékoli třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů, které zveřejníte vy nebo kterýkoli jiný uživatel Webových stránek.

(4) Panasonic má právo odstranit jakýkoliv materiál nebo vysílání na webových stránkách, pokud podle názoru Panasonic, takový materiál není v souladu s obsahem normy stanovené v kapitole 5 (1)

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Pozastavení přístupových práv

Pokud Panasonic má důvod se domnívat, že Uživatel není v souladu s některým z ustanovení těchto Podmínek, nebo je v rozporu s jinými právními předpisy v souvislosti s webovými stránkami, může Panasonic pozastavit přístup uživatele k těmto internetovým stránkám. Panasonic bude informovat uživatele prostřednictvím emailu o pozastavení a důvody tohoto rozhodnutí.

8. Odpovědnost

(1) Obsah na Webových stránkách je poskytován bezplatně. Společnost Panasonic nepřijímá jakoukoli odpovědnost za chování, za které je zodpovědná, pokud nebylo způsobeno záměrně nebo z hrubé nedbalosti nebo v případě fyzické újmy.

(2) Materiál vystavený na našich webových stránkách je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruky, co se týče jeho přesnosti. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků mohou informace na těchto Webových stránkách obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace se mohou změnit bez upozornění. Společnost Panasonic může kdykoli provádět zlepšení a/nebo změny výrobků a/nebo programů popisovaných v těchto informacích bez upozornění.

(3) I když společnost Panasonic usiluje o to, aby zajistila normální dostupnost Webových stránek 24 hodin denně, není zodpovědná za jakýkoli důvod, kvůli kterému Webové stránky budou nedostupné v libovolné době nebo po libovolně dlouhé období. Čas od času může být přístup k našim Webovým stránkám dočasně a bez upozornění pozastaven.

9. Ukončení

Obě strany mohou kdykoli vypovědět tuto smlouvu v písemné formě bez předchozího upozornění.

10. Změna

Společnost Panasonic si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití doplněním této stránky i v rámci stávajících smluvních vztahů. Společnost Panasonic bude Uživatele informovat e-mailem nejméně 30 (třicet) dní před zavedením změny.

Pokud Uživatel neprojeví výhrady ke změně do 14 (čtrnácti) dnů po přijetí, změna vstoupí v platnost dnem následujícím po posledním dni této čtrnáctidenní odvolací lhůty. Pokud má Uživatel ke změně výhrady, smlouva bude pokračovat v souladu s původními smluvními podmínkami.

11. Jurisdikce

Soudy v německém Hamburku mají výhradní soudní pravomoc nad jakýmikoliv nároky a spory vzešlými z používání našich webových stránek nebo s nimi souvisejícími.

12. Smíšený

V případě, že by jakékoli ustanovení této Smlouvy bylo neplatné, ostatní ustanovení budou nadále v platnosti, přičemž neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které se blíží vzájemným úmyslům stran a vyhovuje příslušným zákonným požadavkům.

13. Dotazy o webových stránkách

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Aktualizovat


Autorská práva © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Všechna práva vyhrazena