Sąlygos

Šios naudojimo sąlygos (toliau vadinamos „Naudojimo Sąlygomis“) galioja interneto svetainei www.panasonicPROclub.com („Svetainei“), kuri priklauso bendrovei „Panasonic Marketing Europe GmbH“, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Germany (Vokietija) ir jos grupės bendrovėms bei dukterinėms bendrovėms (toliau bendrai vadinamoms „Panasonic“) ir yra jų valdoma.

Naudodamiesi mūsų svetaine, Jūs parodote, kad pritariate šioms naudojimosi sąlygoms ir kad sutinkate jų laikytis.

1. Prieiga prie svetainės

(1) Kad būtų suteikta prieiga prie svetainės, būtina prisiregistruoti kaip „naudotojas“.

(2) Registruotis gali šildymo ir (arba) vėsinimo verslu užsiimančios Europos įmonės ir specialistai. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Įmones privalo registruoti sutartis sudaryti galintis ir teisiškai įgaliotas fizinis asmuo.

(3) Registruojantis būtina pateikti šiuos duomenis

a. Įmonės pavadinimas (jeigu taikoma)
b. Pavardė, vardas
c. Profesija / pareigos
d. Registruojančio fizinio asmens gimimo data
e. Verslo adresas
f. Verslo telefono numeris
g. Verslo fakso numeris
h. Verslo el. pašto adresas

Užsiregistravus, pirmiausia bus patikrinta ar duomenys yra išsamūs ir juose nėra akivaizdžių klaidų. Jei akivaizdžių klaidų nėra, registracija paprastai patvirtinama nedelsiant ir Naudotojui sukuriama naudotojo paskyra. Apie registracijos būseną „Panasonic“ praneš el. paštu.

(4) Apie visus su jūsų registracija susijusius pakeitimus jūs sutinkate nedelsiant pranešti „Panasonic“, pasiunčiant el. laišką adresu proclub@eu.panasonic.com

(5)„Panasonic“ pasilieka teisę mūsų nuožiūra atsisakyti registruoti kaip Naudotoją arba nutraukti Naudotojo paskyros (jeigu tokia yra) galiojimą arba jį pristabdyti, įskaitant tokias situacijas, kai mūsų nuomone duomenys yra neteisingi, pasenę ar neišsamūs, bet neapsiribojant vien tik tuo, arba kai mūsų nuomone toks veiksmas būtų tinkamas (įskaitant atvejus, kai įtariama, jog tas pats asmuo registruoja kelias paskyras / Naudotojo profilius).

(6)Jei Svetainėje veikia funkcija, leidžianti Naudotojui įkelti Naudotojo profilį, „Panasonic“ reguliariai jo netikrina, išskyrus pirmąjį patikrinimą registracijos metu. „Panasonic“ negarantuoja Naudotojų profilių teisingumo ir užbaigtumo.

(2)Slaptažodžiai ir paskyros duomenys

Kiekvienas Naudotojas gaus naudotojo vardą ir slaptažodį. Po pirmojo prisijungimo slaptažodį reikia pakeisti. Naudotojas atsako už jo ar jos slaptažodžio, paskyros numerio, ID ir kitų duomenų (jeigu tokių yra) slaptumo išsaugojimą ir už visus veiksmus naudojantis Naudotojo paskyra. Apie bet kokį neleistiną Naudotojo paskyros naudojimą ar kitą saugumo pažeidimą reikia nedelsiant pranešti „Panasonic“. Naudotojo registracija ir (arba) prenumerata yra asmeninės. Jų negalima atskleisti ar padaryti prieinamomis kitiems. Kad užtikrintų jog jokie tretieji asmenys neturės prieigos prie jo naudotojo paskyros, kiekvienas naudotojas privalo elgtis kaip drausmingas verslininkas. Yra leidžiama Naudotojo darbuotojų ir kito personalo prieiga prižiūrint Naudotojui.

3. Svetainės naudojimas

(1) Svetainės turinys ir kita informacija pateikiami esamos būklės. „Panasonic“ tiesiogiai ar netiesiogiai neatsako ir negarantuoja už turinio ar kitos Svetainėje pateiktos informacijos tikslumą, naudingumą ar tikrumą.

(2) Turinys yra prieinamas tik tiek, kiek leidžia techninės ir operacinės „Panasonic“ galimybės. „Panasonic“ stengiasi užtikrinti, kad Svetainė būtų prieinama be pertrūkių, tačiau „Panasonic“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo, ypač jeigu tai susiję su techninėmis ar operacinėmis priežastimis, pakeisti ar nustoti naudoti bet kurį ar visus Svetainės elementus, įskaitant jos struktūrą, naudojimo sąlygas, URL ir turinį bei kitą informaciją.

(3) Naudotojams draudžiama kaupti, saugoti ir naudoti kitų Svetainės Naudotojų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai kiti Naudotojai tam davė sutikimą.

(4) Naudotojai privalo visada tinkamai naudoti Svetainės turinį.

(5) Ten, kur Naudotojai prisijungia, kad galėtų pasinaudoti prieiga prie Svetainės ar jos dalies, ir ten, kur „Panasonic“ suteikia galimybę „atsijungti“, „išeiti“ ar pan., Naudotojai įsipareigoja kiekvieno seanso pabaigoje atsijungti ir išeiti iš savo paskyros. „Panasonic“ pasilieka teisę atjungti Naudotojus, kurių paskyros ilgesnį laiką buvo neaktyvios.

4. Intelektualinės nuosavybės ir naudojimo teisės

(1) Svetainės turinys, pvz., tekstas, nuotraukos, atvaizdai, programinė įranga, prekių ženklai, logotipai ir produktų pavadinimai yra „Panasonic“ intelektinė nuosavybė arba yra licencijuota „Panasonic“.

(2) „Panasonic“ suteikia Naudotojams nemokamą, neišskirtinę ir neperduodamą teisę komerciniais tikslais naudotis turiniu be teisės kaip nors tobulinti ar keisti medžiagą, taip pat be teisės pašalinti ar keisti informaciją apie autoriaus teises ir prekės ženklą. Naudotojai gali atsisiųsti ir peržiūrėti turinį savo kompiuterių ekranuose, norėdami juo nedelsdami pasinaudoti ar atsispausdinti. Naudotojams suteikiama teisė neterminuotai ir neribotai naudotis tokiu turiniu. Vis dėlto Naudotojas negali turinio kopijuoti, platinti, išleisti, demonstruoti, rodyti, transliuoti, padaryti jį viešai prieinamą ar dauginti, nebent aiškiai būtų nurodyta kitaip. Tam tikram turiniui gali reikėti atskiros sutarties, dėl kurios prieš naudojimą Naudotojų gali būti paprašyta sutikti.

(3) Baigus galioti šiai Sutarčiai, Naudotojai privalo nebesinaudoti Svetainės turiniu, nebent būdų sudaryta atskira sutartis dėl tokio turinio naudojimo arba turinys buvo atsisiųstas ir atspausdintas nepažeidžiant prieš tai pateikto 4 (2) punkto nuostatų.

5. Turinio ar medžiagos įkėlimas į svetainę

(1) Jeigu kada nors pasinaudotumėte priemone, kuri leistų į Svetainę įkelti medžiagą arba joje paskelbti turinį, tokia medžiaga ar turinys negali būti nelegalūs, įžeidžiantys, piktnaudžiaujantys, nepadorūs, šmeižikiški, nešvankūs ar grasinantys arba pažeidžiantys autoriaus, prekės ženklo, konfidencialumo, privatumo ar kitas teises arba kitaip pakenkiantys trečiosioms šalims ar kitaip nepageidautini ir jie negali būti sudaryti ir juose negali būti programinės įrangos virusų, politinio agitavimo, komercinio viliojimo, grandininių laiškų, masinių laiškų ar kito „brukalo“. Jūs garantuojate, kad bet koks indėlis neatitiks anksčiau nurodytų kriterijų ir dėl bet kokio šios garantijos pažeidimo jūs atlyginsite „Panasonic“.

(2) Visa informacija, kurią įkeliate į mūsų Svetainę, yra laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota ir „Panasonic“ turi teisę šią medžiagą bet kokiu tikslu naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti trečiosioms šalims. „Panasonic“ taip pat turi teisę bet kokiai trečiajai šaliai, kuri pareiškia, kad Svetainėje jūsų paskelbta ar įkelta informacija pažeidžia jos intelektinės nuosavybės teises ar jos teisę į privatumą, atskleisti jūsų tapatybę.

(3) „Panasonic“ neatsako trečiosioms šalims už Jūsų ar kitų Svetainės naudotojų paskelbtos medžiagos turinį ar tikslumą.

(4) „Panasonic“ turi teisę pašalinti bet kokią jūsų į Svetainę įkeltą medžiagą ar pranešimus, jeigu „Panasonic“ nuomone tokia medžiaga neatitinka anksčiau pateiktame 5 (1) punkte išdėstytų standartų.

6. Šioje svetainėje pateiktos programos ir įrankiai

Visai šioje svetainėje ir kitose „Panasonic Marketing Europe GmbH“ kontroliuojamose ir su šia svetaine susijusiose svetainėse esačiai programinei įrangai ir internetinių programų pagrindu veikiantiems įrankiams (bendrai vadinamiems „Programine įranga“) papildomai prie šių Sąlygų galioja toliau išvardinti dalykai, nebent kitaip būtų nurodyta su Programine įranga pateiktose atitinkamose sąlygose.

Visa Programinė įranga šioje svetainėje yra pateikta taip kaip yra ir be jokių garantinių įsipareigojimų ar garantijų. Konkrečiau, bet neapsiribojant vien tik tuo, „Panasonic“ negarantuoja, kad jokia Programinė įranga neveiks be sutrikimų ir kas negalima laikyti, jog Programinė įranga tinka naudoti bet kokiu tikslu.

Bet kokie šioje svetainėje esančios Programinės įrangos pateikti rezultatai turi būti naudojami tik informaciniu tikslu. „Panasonic“ neprisiima jokios atsakomybės už tikslumą jokios informacijos, kuri buvo apdorota ar gauta, pasinaudojant šioje svetainėje esančia Programine įranga.

„Panasonic“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti bet kokį šios svetainės turinį ir bet kokią Programinę įrangą. Konkrečiau, bet neapsiribojant vien tik tuo, „Panasonic“ pasilieka teisę pašalinti, pakeisti ar kitaip sutvarkyti bet kokią šioje svetainėje esančią Programinę įrangą.

Trečiųjų šalių nuorodos

Šioje svetainėje esančiame pasiūlyme yra nuorodos į trečiųjų šalių išorines svetaines, kurių turinio mes neįtakojame ir nekontroliuojame. Todėl dėl šio išorinio turinio negalime prisiimti jokios atsakomybės ar suteikti garantijų.

Už puslapių, į kuriuos pateiktos nuorodos, turinį visuomet atsako tik atitinkamas šios trečiosios šalies svetainės paslaugų teikėjas ar operatorius. Atkreipiame dėmesį, kad be nurodymo, jog yra pažeidžiamas įstatymas, nuolatinė trečiųjų šalių svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, turinio peržiūra yra nepagrįsta.

Jeigu būsime įspėti apie bet kokius įstatymo pažeidimus, tokias nuorodas pašalinsime nedelsdami.

7. Prieigos teisių panaikinimas

Jeigu „Panasonic“ turi priežastį manyti, kad Naudotojas neatitinka bet kokios šiose Sąlygose pateiktos su Svetaine susijusios nuostatos, „Panasonic“ gali panaikinti Naudotojo prieigą prie Svetainės. Apie panaikinimą ir jo priežastis „Panasonic“ Naudotojui praneš el. laišku.

8. Atsakomybė

(1) Svetainės turinys pateikiamas nemokamai. Bendrovė „Panasonic“ neprisiima jokios atsakomybės dėl veikos, už kurią ji yra atsakinga, išskyrus atvejus, jei ji buvo padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo arba žalos sveikatai atveju.

(2) Mūsų svetainėje medžiaga pateikiama negarantuojant ir neįsipareigojant dėl jos tikslumo. Dėl nuolatinio mūsų gaminių tobulinimo, šioje Svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti techninio pobūdžio netikslumų ar spausdinimo klaidų. Informacija gali būti keičiama ar naujinama apie tai iš anksto nepranešus. „Panasonic“ taip pat bet kuriuo metu gali, apie tai iš anksto nepranešusi, tobulinti ir (arba) keisti šioje informacijoje aprašytus gaminius ir (arba) programas.

(3) Nors „Panasonic“ stengiasi užtikrinti, kad Svetainė būtų normaliai pasiekiama 24 valandas per parą, „Panasonic“ neatsako, jei dėl tam tikros priežasties tam tikru metu mūsų ar tam tikrą laiko tarpą Svetainė bus nepasiekiama. Kartais prieiga prie mūsų Svetainės gali būti laikinai sustabdyta apie tai iš anksto nepranešus.

9. Nutraukimas

Abi Šalys gali bet kuriuo metu raštu šią Sutartį nutraukti apie tai iš anksto nepranešusios.

10. Keitimas

„Panasonic“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas, šį puslapį keisdama netgi esant galiojantiems sutartiniams santykiams. Likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų iki pakeitimų įgyvendinimo, apie juos „Panasonic“ Naudotojams praneš el. paštu.

Jeigu, gavęs pranešimą, Naudotojas per 14 (keturiolika) dienų nepareikš prieštaravimo dėl pakeitimo, pakeitimas įsigalios kitą dieną nuo tada, kai pasibaigs 14 dienų prieštaravimo pateikimo laikotarpis. Jeigu Naudotojas prieštaras pakeitimui, sutartis toliau galios, vadovaujantis iki šiol galiojusiomis sąlygomis.

11. Jurisdikcija

Išskirtinė jurisdikcija nagrinėti ieškinius ir ginčus, kylančius dėl arba susijusius su mūsų svetainės naudojimu, priklauso Hamburgo (Vokietija) teismams.

12. Kitos sąlygos

Jei kuri nors šios Sutarties nuostatų dalis būtų negaliojanti, visos kitos nuostatos ir toliau galios, o negaliojančios nuostatos bus pakeistos nuostatomis, kurios atitinka bendrus šalių ketinimus ir tinkamai įtvirtina teisės aktų reikalavimus.

13. Užklausos apie Svetainę

Norėdami perduoti su Svetaine susijusius klausimus ar pastabas, su mumis susisiekę adresu proclub@eu.panasonic.com.

Gaukite naujausią informaciją


Autorių teisės © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH. Visos teisės priklauso autoriui