Regulamin

Niniejsze warunki korzystania (dalej zwane: "Warunkami korzystania") odnoszą się do strony internetowej www.panasonicPROclub.com, której właścicielem i operatorem jest firma Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą w Niemczech, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, wraz z spółkami zależnymi (dalej określane jako: "Panasonic")

Korzystając z naszej witryny, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki korzystania i wyraża zgodę na ich przestrzeganie.

1. Dostęp do Witryny internetowej

(1) Uzyskanie dostępu do Witryny internetowej wymaga rejestracji jako „Użytkownik”.

(2) Rejestracja otwarta jest dla spółek i osób zawodowo związanych z branżą grzewczą lub chłodniczą w Europie. Osoby fizyczne muszą mieć skończone 18 lat. Wymaga się, aby rejestracja spółki dokonana była przez osobę fizyczną reprezentującą spółkę, posiadającą odpowiednie upoważnienia umowne i umocowanie prawne.

(3) Rejestracja wymaga podania następujących informacji:

a. Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
b. Nazwisko, Imię
c. Zawód / Funkcja
d. Data urodzenia
e. Adres firmy
f. Tel. firmowy
g. Fax firmowy
h. Firmowy adres poczty elektronicznej

Po dokonanej Rejestracji sprawdzona zostanie kompletność i prawidłowość danych. Jeżeli nie stwierdzono oczywistych błędów, rejestracja zostanie zaakceptowana bez zbędnej zwłoki, a konto Użytkownika zostanie uruchomione. Panasonic poinformuje o statusie Rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(4) Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia firmy Panasonic o wszelkich zmianach, które są istotne dla rejestracji wysyłając wiadomość na adres e-mail: proclub@eu.panasonic.com

(5) Panasonic zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika, cofnięcia zgody na korzystanie ze strony, bądź zawieszenia konta użytkownika wedle własnego uznania. Biorąc pod uwagę sytuacje gdy, wprowadzone przez użytkownika dane są niekompletne, nieaktualne w opinii firmy takie działania są niewłaściwe (włączając sytuacje, w której podejrzewa się rejestrację wielu kont/profili użytkowników przez tę samą osobę).

(6) Jeżeli Witryna internetowa zawiera funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi zamieszczania Profilu użytkownika, po wstępnej kontroli w momencie Rejestracji Panasonic nie dokonuje regularnych weryfikacji Profili. Panasonic nie odpowiada za prawidłowość ani kompletność danych zawartych w profilach Użytkowników.

(2) Hasło i szczegóły dotyczące konta

Każdy użytkownik otrzyma nazwę użytkownika i hasło. Hasło powinno być zmienione po pierwszym logowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufnosci swojego hasła, numeru konta, ID i innych danych związanych z korzystaniem z konta Użytkownika. Bezprawne wykorzystanie konta lub inne naruszenia zasad bezpieczeństwa powinny być natychmiastowo zgłaszane firmie Panasonic. Rejestracja użytkowników jest osobista, nie powinna być dostępna dla innych użytkowników. Każdy użytkownik nie powinien udostępniać konta osobom trzecim. Dostęp pracowników i personelu Użytkownika konta powinien odbywać się przy kontroli Użytkownika.

3. Korzystanie ze strony www.PanasonicProClub.com

(1) Treści oraz inne informacje zamieszczane są na Witrynie internetowej w aktualnej postaci. Panasonic nie wydaje oświadczeń ani nie udziela gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących prawidłowości, przydatności ani rzetelności żadnych treści oraz innych informacji umieszczanych na Witrynie internetowej.

(2) Treści dotyczą wyłącznie technicznych i operacyjnych możliwości Panasonic. Panasonic dąży do zapewnienia dostępności Witryny internetowej bez zakłóceń, aczkolwiek zastrzega sobie prawo do zmiany lub całkowitego usunięcia elementów witryny, jej struktury, warunków użytkowania, URL oraz wszelkich informacji bez wcześniejszego powiadomienia, zwłaszcza jeśli powody zmian są techniczne, bądz operacyjne.

(3) Użytkownikom zabrania się gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych innych Użytkowników Witryny internetowej, chyba że za zgodą innych Użytkowników.

(4) Od Użytkowników wymaga się właściwego korzystania z zawartości Witryny internetowej w każdym momencie.

(5) W przypadku logowania się Użytkowników w celu uzyskania dostępu do Witryny internetowej lub jej części, po zakończeniu każdej sesji Użytkownik ma obowiązek wylogować się i wyjść z konta, korzystając z opcji „wyloguj” lub „wyjdź” (lub podobnych) zapewnionych przez Panasonic. Panasonic zastrzega sobie prawo do wylogowania Użytkowników, których konta pozostają nieaktywne przez dłuższy czas.

4. Własność intelektualna i prawo do użytku

(1) Treści takie jak tekst, zdjęcia, obrazy, oprogramowanie, znaki handlowe, logo i nazwy produktów umieszczone na Witrynie internetowej stanowią Własność intelektualną Panasonic lub udostępnione zostały Panasonic w drodze licencji.

(2) Panasonic udziela Użytkownikom bezpłatnego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z zawartości Witryny internetowej dla celów handlowych, bez prawa do dokonywania modyfikacji lub zmiany materiałów w jakikolwiek sposób, oraz bez prawa do usuwania lub zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących prawa własności lub znaków handlowych. Użytkownicy mogą, do użytku bieżącego oraz w celu wydrukowania, pobierać i wyświetlać na ekranie komputera materiały umieszczone na Witrynie internetowej.

(3) Po Rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownicy zobowiązani są zaprzestać korzystania z zawartości Witryny internetowej, chyba że zawarta została osobna umowa na korzystanie z tego rodzaju treści lub treści zostały pobrane i wydrukowane zgodnie z postanowieniami punktu 4 (2) powyżej.

5. Dodawanie materiałów i treści na stronę www.PanasonicProClub.com

(1) W przypadku gdy Użytkownik korzystał będzie z funkcji przesyłania materiałów na Witrynę internetową powinien upewnić się czy treści nie naruszają praw autorskich, nie są obraźliwe, nieprzyzwoite, nielegalne, oszczercze, obelżywe, groźne, lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwe dla osób trzecich. Dodawane materiały nie powinny zawierać wirusów, być częścią kampanii politycznych, handlowych, różnego rodzaju łańcuszków, czy też masowej wysyłki lub tzw."spam". Użytkownik gwarantuje, że każdy taki wkład jest zgodny z powyższym zapisem.

(2) Wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika na naszej Witrynie internetowej uznaje się za jawne i niezastrzeżone, a Panasonic ma prawo do korzystania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim wszelkich materiałów tego rodzaju w dowolnym celu. Ponadto Panasonic ma prawo ujawniania danych osobowych Użytkownika wszelkim osobom trzecim twierdzącym, że jakiekolwiek materiały zamieszczone na Witrynie internetowej przez Użytkownika stanowią naruszenie ich praw własności intelektu

(3) Panasonic nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zawartość ani prawidłowość jakichkolwiek materiałów zamieszczanych na Witrynie internetowej przez Użytkownika lub innych użytkowników.

(4) Panasonic ma prawo do usunięcia jakichkolwiek materiałów i treści dodawnanych na Witrynę internetową przez Użytkownika, jeśli według opinii firmy takie materiały są niezgodne ze standardami określonymi w pkt 5 (1).

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Zawieszenie praw dostępu

Jeżeli firma Panasonic ma podstawy by uważać, że Użytkownik nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, bądź nie wywiązał się z innych przepisów prawnych związanych z korzystaniem z Witryny internetowej, może zawiesić dostęp Użytkownika do serwisu. Firma Panasonic poinformuje Użytkownika drogą mailową o zaistniałej sytuacji oraz poda powod zawieszenia.

8. Odpowiedzialność

(1) Treści zamieszczane są na Witrynie internetowej bezpłatnie. Panasonic nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za swoje działania, chyba że są to działania umyślne lub stanowią rażące zaniedbanie lub powodują uszczerbek fizyczny.

(2) Materiały ujawniane na naszej Witrynie internetowej zamieszczane są bez jakiejkolwiek gwarancji, warunków oraz zapewnień w odniesieniu do ich prawidłowości. Z uwagi na nieustanny rozwój naszych produktów, informacje prezentowane na Witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zmiana lub aktualizacja informacji może zostać dokonana bez uprzedzenia. Ponadto Panasonic ma prawo do dokonywania ulepszeń lub wprowadzania zmian do produktów lub programów opisanych

(3) Pomimo starań Panasonic w celu zapewnienia dostępności Witryny internetowej przez całą dobę, Panasonic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu do Witryny z jakichkolwiek przyczyn w dowolnym momencie i przez jakikolwiek czas. Dostęp do naszej Witryny internetowej może być bez uprzedzenia tymczasowo zawieszony.

9. Wypowiedzenie

Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie w formie pisemnej, bez wypowiedzenia.

10. Zmiana

Panasonic zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków korzystania w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian nawet w ramach istniejących stosunków umownych. Przynajmniej na 30 (trzydzieści) dni przed wdrożeniem zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani o tym przez Panasonic za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku braku otrzymania sprzeciwu Użytkownika odnośnie do zmian w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu powiadomienia, zmiana staje się wiążąca w dniu następującym po 14 dniu terminu na zgłoszenie sprzeciwu. W przypadku otrzymania sprzeciwu Użytkownika w związku z proponowaną zmianą, umowa kontynuowana będzie zgodnie z postanowieniami w niezmienionym brzmieniu.

11. Jurysdykcja

Wszelkie roszczenia oraz spory wynikające z korzystania z naszej Witryny internetowej lub z nim związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Hamburgu w Niemczech.

12. Różne

Unieważnienie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub jego części pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, a w miejsce unieważnionego postanowienia wprowadzone zostanie nowe, odzwierciedlające wzajemne intencje stron oraz odpowiednie wymogi prawne.

13. Pytania na temat tej strony

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Keep up to date


Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone