Regler och villkor

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Användarvillkoren”) gäller för webbplatsen www.panasonicPROclub.com (den ”Webbplatsen”) som ägs och drivs av Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland och dess koncernbolag och dotterbolag (kallas kollektivt nedan som ”Panasonic”).

Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa användarvillkor och att du kommer att följa dem.

1. Åtkomst till webbplatsen

(1) Åtkomst till webbplatsen kräver en registrering som "Användare".

(2) Registreringen är öppen för företag och yrkesverksamma inom värme- och/eller kylverksamhet i Europa. Fysiska personer skall vara minst 18 år. Företag skall vara registrerade av en kontraktsmässigt kapabel och juridiskt auktoriserad fysisk person.

(3) Denna registrering kräver

a. Företagsnamn
b. Efternamn, förnamn
c. Yrke / funktion
d. Födelsedatum
e. Företagsadress
f. Telefonnummer arbete
g. Faxnummer arbete
h. Mailadress arbete

Efter registrering kommer data att kontrolleras för fullständighet och korrekthet. I de fall att det inte finns några uppenbara fel, kommer registreringen normalt att godkännas utan dröjsmål och ett användarkonto öppnas för Användaren. Panasonic kommer att informera via e-post om registreringens status.

(4) Du medger att omedelbart meddela Panasonic om eventuella förändringar som är relevanta för din registrering genom att skicka ett mail till proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic förbehåller sig rätten att neka registrering som användare eller att avsluta eller stänga av användarens konto (om sådant finns) efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till situationer där enligt vår mening uppgifterna inte är korrekta, aktuella eller fullständiga, eller om i vår mening sådana åtgärder skulle vara lämpliga (inklusive när vi misstänker att flera registrerade konton/profiler/användare är samma individ).

(6)Om webbplatsen har en funktion som ger Användaren möjlighet att ladda upp en användarprofil, kontrollerar Panasonic inte profilerna regelbundet efter den första undersökningen vid registrering. Panasonic ger inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten av användarprofilen.

(2)Lösenord och kontoinformation

Varje användare får ett användarnamn och ett lösenord. Lösenordet ska ändras efter första inloggningen. Användaren ansvarar för att upprätthålla sekretessen för sitt lösenord, kontonummer, ID och andra detaljer (om sådana finns), och för all verksamhet i Användarens konto. All otillåten användning av Användarens konto eller annat brott mot säkerheten ska rapporteras till Panasonic omgående. Användarens registrering och/eller abonnemang är personligt. Det får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra. Varje användare ska säkerställa att inga utomstående kommer åt användarkontot. Åtkomst av användarens anställda och annan personal inom användarens kontroll är tillåten.

3. Åtkomst till webbplatsen

(1) Innehållet och annan information som finns på webbplatsen finns tillgänglig ”i befintligt skick”. Panasonic ger ingen framställning eller garanti, vare sig uttryckt eller underförstådd, gällande korrekthet, användbarhet, eller säkerhet av något av det innehåll eller annan information som finns på webbplatsen.

(2) Innehållet är endast tillgängligt inom de tekniska och operativa möjligheterna för Panasonic. Panasonic strävar efter att säkra webbplatsens tillgänglighet, utan avbrott, dock förbehåller Panasonic sig rätten att ändra eller avbryta någon eller alla delar av webbplatsen, inklusive dess struktur, användningsvillkor, URL och innehåll eller annan information utan förvarning, speciellt utifrån tekniska eller operationella skäl.

(3) Användare är inte tillåtna att samla, lagra och använda personliga data från andra Användare av webbplatsen, såvida inte andra Användare har gett sitt medgivande.

(4) Användarna skall alltid använda webbplatsens innehåll på ett korrekt sätt.

(5) När Användaren loggar in för att få åtkomst till webbplatsen eller delar av den och Panasonic tillhandahåller alternativ för att ”logga ut” eller ”lämna” webbplatsen, åtar sig Användaren att logga ut eller lämna sitt konto i slutet av varje session. Panasonic reserver sig rätten att logga ut Användare vars konto är inaktivt under en längre tidsperiod.

4. Immateriell egendom och nyttjanderätt

(1) Innehåll såsom text, fotografier, bilder, programvara, varumärken, logotyper och produktnamn på webbplatsen är immateriell egendom som tillhör eller är licensierad till Panasonic.

(2) Panasonic ger Användarna en gratis, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda innehållet för kommersiella syften utan rätten att modifiera eller ändra materialet på något sätt, eller radera eller ändra någon copyright eller varumärkesmeddelande. Användare kan hämta och visa innehåll på deras datorskärmar för omedelbar användning och utskrift. Användare har en obegränsad rätt till användning av sådant innehåll. Användare får emellertid varken kopiera, distribuera, publicera, ställa ut, visa, sända, göra allmänt tillgängliga eller återproducera innehåll, om inte annat har angivits. Visst innehåll kan kräva ett enskilt avtal, som användare kan ombes att godkänna innan användning.

(3) Vid uppsägning av detta avtal skall Användare avsluta all användning av innehållet på webbplatsen, såvida inte ett separat avtal har ingåtts för bruk av sådant innehåll eller innehåll hämtats och skrivits ut i enlighet med punkt 4 (2) ovan.

5. Ladda upp material till webbplatsen

(1) Om och när du använder en funktion som låter dig ladda upp material eller publicera innehåll på webbplatsen, får material eller innehåll inte vara olagligt, stötande, kränkande, oanständigt, obscent eller hotfullt, eller ske i strid med upphovsrätt, varumärke, förtroende, sekretess eller annan rättighet, eller på annat sätt vara skadligt för tredje part, eller anstötligt, eller något som består av eller innehåller virus, politiska kampanjer, kommersiell värvning, kedjebrev, massutskick eller någon form av ”spam”. Du garanterar att sådana bidrag inte uppfyller ovanstående, och du skall gottgöra Panasonic för brott mot denna garanti.

(2) Allt material du laddar upp till vår webbsida betraktas som icke-konfidentiellt och icke privatägd, och Panasonic har rätt att använda, kopiera, distribuera och visa sådant material för alla syften till tredje parter. Panasonic har också rätt att avslöja din identitet till varje tredje part som hävdar att något material som är postat eller uppladdat av dig till din webbsida medför en överträdelse av deras immateriella rättigheter, eller av deras rätt till sekretess.

(3) Panasonic är inte ansvariga eller ansvariga gentemot någon tredje part, för innehållet eller korrektheten hos något material som är postat av dig eller av någon annan användare på webbplatsen.

(4) Panasonic har rätt att ta bort material eller inlägg du gör på webbplatsen om, i Panasonics mening, sådant material inte uppfyller de standarder för innehåll som anges i avsnitt 5 (1) ovan.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Avslutande av nyttjanderätt

Om Panasonic har anledning att tro att användaren inte uppfyller någon av bestämmelserna i dessa Villkor eller bryter mot andra bestämmelser i samband med webbplatsen, kan Panasonic upphäva användarens åtkomst till webbplatsen. Panasonic kommer att meddela användaren via e-post om detta och orsaken bakom.

8. Ansvar

(1) Innehåll på webbsidan erbjuds gratis. Panasonic åtar sig ingen ansvarsskyldighet för handlingar som sker utifrån webbplatsen, såvida dessa inte har orsakats med avsikt eller genom stor oaktsamhet eller i fall av fysiska skador.

(2) Det material som visas på webbsidan tillhandahålls utan garantier, villkor eller äkthetsgarantier. På grund av den ständiga utvecklingen av våra produkter, kan information på denna webbsida innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Information kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Panasonic kan också när som helst utan föregående meddelande göra förbättringar och/eller ändringar av produkter och/eller program som beskrivs i denna information.

(3) Även om Panasonic strävar efter att säkerställa att webbplatsen normalt finns tillgänglig dygnet runt, skall Panasonic inte hållas ansvarig om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig under någon tidpunkt eller period. Emellanåt kan åtkomst till vår webbplats vara tillfälligt avstängd utan föregående meddelande.

9. Avslut

Båda parter kan när som helst avsluta detta avtal skriftligen utan föregående meddelande.

10. Revidering

Panasonic förbehåller sig rätten att revidera dessa användarvillkor genom att ändra denna sida även under befintliga kontraktsförhållanden. Panasonic kommer att informera Användarna via e-post minst 30 (trettio) dagar före implementeringen av revideringen.

Om en Användare inte motsätter sig ändringar inom 14 (fjorton) dagar efter mottagning, blir ändringen giltig den följande dagen efter den sista dagen i 14-dagarsperioden. Om Användaren motsätter sig ändringen, kommer kontraktet att fortsätta enligt originalvillkor och regler.

11. Jurisdiktion

Domstolar i Hamburg, Tyskland har exklusiv jurisdiktion över alla anspråk och tvister som uppkommer från, eller relaterar till, användning av vår webbplats.

12. Övrigt

Skulle någon eller delar av villkoren i detta avtal bli ogiltiga, kommer resterande villkor att fortsätta gälla, medan det ogiltiga villkoret kommer att ersättas av ett villkor som påminner om parternas ömsesidiga intentioner och följer lämpliga juridiska krav.

13. Frågor om webbplatsen

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Följ Panasonic via Sociala Medier


Upphovsrätt © 2021 Panasonic Marketing Europe GmbH Med ensamrätt