Podmienky

Tieto podmienky používania (ďalej označované ako „Podmienky používania“) sa vzťahujú na webovú stránku www.panasonicPROclub.com (ďalej len „webová lokalita“), ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko a jej skupiny a dcérske spoločnosti (ďalej spoločne označované ako „Panasonic“).

Používaním našej stránky vyjadrujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a súhlasíte s ich dodržiavaním.

1. Prístup na webovú stránku

(1) Prístup na webovú stránku vyžaduje registráciu ako „Používateľ“.

(2) Registrácia je otvorená pre spoločnosti a profesionálov v oblasti vykurovania a/alebo chladenia v Európe. Fyzické osoby musia mať minimálne 18 rokov. Spoločnosti musí registrovať zmluvne spôsobilá a zákonom splnomocnená zastupujúca fyzická osoba.

(3) Vyžaduje sa registrácia

a. Názov spoločnosti (ak existuje)
b. Priezvisko, meno
c. Profesia / Funkcia
d. Dátum narodenia registrujúcej fyzickej osoby
e. Obchodná adresa
f. Firemné telefónne číslo
g. FAX
h. E-mailová adresa firmy

Po registrácii budú údaje skontrolované. V prípade, že sa nevyskytnú žiadne chyby, bude registrácia akceptovaná a používateľovi bude otvorený užívateľský účet. Panasonic bude o stave registrácie informovať e-mailom.

(4) Súhlasíte s tým, že budete spoločnosť Panasonic okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú vašej registrácie, odoslaním e-mailu na adresu. proclub@eu.panasonic.com

(5)Spoločnosť Panasonic si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, alebo ukončiť, alebo pozastaviť používateľský účet podľa svojho uváženia.

(6)Ak web obsahuje funkciu, ktorá umožňuje používateľovi nahrať profil používateľa, spoločnosť Panasonic tieto profily pravidelne nekontroluje a neprijíma žiadnu záruku za správnosť a úplnosť používateľských profilov.

(2)Heslá a podrobnosti o účte

Každý Užívateľ dostane užívateľské meno a heslo. Heslo sa zmení po prvom prihlásení. Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho hesla, čísla účtu, ID a ďalších údajov (ak existujú) a za všetky aktivity v rámci používateľského účtu. Akékoľvek neoprávnené použitie používateľského účtu alebo iné porušenie bezpečnosti by malo byť okamžite oznámené spoločnosti Panasonic. Registrácia a/alebo predplatné používateľa sú osobné. Nesmie byť zverejnený ani sprístupnený iným. Každý Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby do jeho užívateľského účtu nemali prístup žiadne tretie osoby. Prístup zamestnancov Používateľa a iného personálu pod kontrolou Používateľa je povolený.

3. Používanie webovej stránky

(1) Obsah a ďalšie informácie, ktoré sa objavujú na webovej stránke, sú poskytované „TAK, AKO SÚ“. Spoločnosť Panasonic neposkytuje žiadne vyjadrenia ani záruky, či už výslovné alebo implicitné, pokiaľ ide o presnosť, užitočnosť alebo istotu akéhokoľvek obsahu alebo iných informácií na webovej lokalite.

(2) Obsah je dostupný iba v rámci technických a prevádzkových možností spoločnosti Panasonic. Spoločnosť Panasonic sa snaží zabezpečiť dostupnosť webovej lokality bez prerušenia, avšak spoločnosť Panasonic si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akékoľvek alebo všetky prvky webovej lokality vrátane jej štruktúry, podmienok používania, adresy URL a obsahu alebo iných informácií bez predchádzajúceho upozornenia, najmä pokiaľ ide o technické alebo prevádzkové dôvody.

(3) Používateľom nie je dovolené zhromažďovať, ukladať a používať osobné údaje od iných používateľov webovej stránky, pokiaľ iní používatelia nevyjadria svoj súhlas.

(4) Používatelia sú povinní vždy správne používať obsah webovej stránky.

(5) Keď sa používatelia prihlásia, aby získali prístup na webovú stránku alebo jej časť, a spoločnosť Panasonic poskytuje možnosť „odhlásenia sa“, „ukončenia“ (alebo podobne) tak sa používatelia zaväzujú odhlásiť sa po skončení činnosti. Spoločnosť Panasonic si vyhradzuje právo odhlásiť používateľov, ktorých účty sú dlhší čas neaktívne.

4. Duševné vlastníctvo a práva na používanie

(1) Obsah, ako napríklad text, fotografie, obrázky, softvér, ochranné známky, logá a názvy produktov na webovej stránke, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Panasonic, alebo sú ňou licencované.

(2) Spoločnosť Panasonic udeľuje používateľom bezplatné, nevýhradné a neprenosné právo používať obsah na komerčné účely bez práva akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo meniť materiály, ani vymazávať alebo meniť akékoľvek upozornenie na autorské práva alebo ochranné známky. Používatelia si môžu stiahnuť obsah a nechať si ho zobraziť na obrazovkách svojho počítača na okamžité použitie a tlač. Používatelia dostávajú neobmedzené právo na používanie takéhoto obsahu. Používatelia však nesmú kopírovať, distribuovať, publikovať, vystavovať, zobrazovať, vysielať, sprístupňovať verejnosti ani reprodukovať obsah, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Niektorý obsah môže vyžadovať osobitnú dohodu, s ktorou budú používatelia pred použitím oboznámení.

(3) Po ukončení tejto zmluvy musia používatelia ukončiť akékoľvek používanie obsahu webovej stránky, pokiaľ nebola uzavretá samostatná zmluva na používanie takéhoto obsahu alebo obsah nebol stiahnutý a vytlačený v súlade s odsekom 4 (2) vyššie.

5. Nahrávanie obsahu na webovú stránku.

(1) Kedykoľvek použijete funkciu, ktorá vám umožňuje nahrať materiál, alebo uverejniť obsah na webovú stránku, tak takýto materiál alebo obsah nesmie byť nezákonný, urážlivý, neslušný, hanlivý, obscénny alebo hrozivý. Nesmie byť v rozpore s autorskými právami, ochrannou známkou. Je nežiaduce, ak obsahuje softvérové vírusy, politické kampane, komerčné ponuky, reťazové listy, hromadnú korešpondenciu alebo akýkoľvek „spam“ . Zaručujete, že každý takýto príspevok je v súlade s vyššie uvedeným, a odškodníte spoločnosť Panasonic za akékoľvek porušenie tejto záruky.

(2) Akýkoľvek materiál, ktorý nahráte na našu webovú stránku, bude považovaný za nedôverný a nechránený a spoločnosť Panasonic má právo použiť, kopírovať, distribuovať a zverejniť tretím stranám akýkoľvek takýto materiál na akýkoľvek účel. Spoločnosť Panasonic má tiež právo zverejniť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek materiál, ktorý ste zverejnili alebo nahrali na webovú stránku, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie.

(3) Spoločnosť Panasonic nezodpovedá ani neručí žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov zverejnených vami alebo akýmkoľvek iným používateľom webovej lokality.

(4) Spoločnosť Panasonic má právo odstrániť akýkoľvek materiál alebo príspevok, ktorý vytvoríte na webovej lokalite, ak podľa názoru spoločnosti Panasonic takýto materiál nespĺňa obsahové štandardy uvedené v odseku 5 (1) vyššie.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Pozastavenie prístupových práv

Ak má spoločnosť Panasonic dôvod domnievať sa, že používateľ nedodržiava niektoré z ustanovení týchto podmienok alebo porušuje iné právne ustanovenia v súvislosti s webovou stránkou, spoločnosť Panasonic môže používateľovi pozastaviť prístup na webovú lokalitu. Panasonic bude informovať používateľa prostredníctvom e-mailu o pozastavení a jeho dôvodoch.

8. Zodpovednosť

(1) Contents on the Website are provided free of charge. Panasonic does not assume any liability for conduct it is accountable for, unless it is caused intentionally or by gross negligence or in cases of physical harm.

(2) Materiál zobrazený na našej webovej stránke je poskytovaný bez akýchkoľvek záruk, podmienok alebo záruk týkajúcich sa jeho presnosti. Vzhľadom na neustály vývoj našich produktov môžu informácie na tejto webovej stránke obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie sa môžu zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Spoločnosť Panasonic môže tiež kedykoľvek bez upozornenia vykonať vylepšenia a/alebo zmeny v produktoch a/alebo programoch opísaných v týchto informáciách.

(3) Hoci sa spoločnosť Panasonic snaží zabezpečiť, aby bola webová lokalita bežne dostupná 24 hodín denne, spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť, ak je z akéhokoľvek dôvodu naša webová lokalita nedostupná kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia. Z času na čas môže byť prístup na našu webovú stránku dočasne a bez upozornenia pozastavený.

9. Ukončenie

Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek vypovedať písomnou formou bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Variácia

Spoločnosť Panasonic si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky používania úpravou tejto stránky aj v rámci existujúcich zmluvných vzťahov. Spoločnosť Panasonic bude používateľov informovať najmenej 30 (tridsať) dní pred implementáciou zmeny prostredníctvom e-mailu.

Ak používateľ nevznesie námietku voči zmene do 14 (štrnástich) dní od prijatia, zmena nadobudne platnosť v deň nasledujúci po poslednom 14-dňovom období na podanie námietky. Ak používateľ namieta proti zmene, zmluva bude pokračovať podľa pôvodných podmienok.

11. Jurisdikcia

Súdy v Hamburgu v Nemecku budú mať výhradnú jurisdikciu nad akýmikoľvek nárokmi a spormi, ktoré vzniknú alebo súvisia s používaním našej webovej stránky.

12. Zmiešaný

V prípade, že niektorý z ustanovení tejto zmluvy alebo jeho časť bude neplatný, zostávajúce ustanovenia budú naďalej platné, pričom neplatný predpis bude nahradený nariadením, ktoré sa bude podobať vzájomným zámerom zmluvných strán a primerane spĺňa zákonné požiadavky. .

13. Otázky týkajúce sa webovej stránky

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Keep up to date


Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH All Rights Reserved