UVETI UPOTREBE

Ovi uslovi korišćenja (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja") mogu se primeniti na vebsajtu www.panasonicPROclub.com ("Vebsite") u vlasništvu i upravljanju Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Viesbaden, Nemačka i njene grupne kompanije i podružnice (pod nazivom Panasonic).

Upotrebom naše stranice potvrđujete da prihvaćate ove uvete upotrebe i da ćete ih se pridržavati.

1. Pristup veb lokaciji

(1) Za pristup internetskoj stranici morate se registrovati kao “korisnik”.

(2) Registrovanje je moguće za preduzeća i stručnjake s područja grejanja i hlađenja u Europi. Fizičke osobe moraju imati najmanje 18 godina. Preduzeća se moraju registrovati od strane ugovorno kompetentne i pravno ovlaštene fizičke osobe, koja zastupa preduzeće.

(3) Za registrovanje su potrebni

a. Ime kompanije (po potrebi)
b. Prezime, Ime
c. Profesija / Funkcija
d. Datum rođenja za registraciju fizičkog lica
e. Poslovna Adresa
f. Poslovni Broj Telefona
g. Poslovni Fax Broj
h. Poslovna E-mail Adresa

Nakon registrovanja, podaci će biti provereni u smislu celovitosti i očite pravilnosti. Ukoliko nema očitih pogrešaka, registrovanje će normalno biti primljena bez daljeg odlaganja, te će se otvoriti korisnički račun za korisnika. Panasonic će obaveštenje o statusu registrovanja poslati e-poštom.

(4) Slažete se da odmah obavestite Panasonic o svim promenama koje su relevantne za vašu registraciju slanjem e-pošte na proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic zadržava pravo da odbije registraciju kao Korisnik ili da prekine ili suspenduje Korisnički račun (ako ga ima) po našem nahođenju, uključujući ali ne ograničavajući se na situacije u kojima po našem mišljenju detalji nisu tačni, aktuelni ili kompletni, ili ako po našem mišljenju takva akcija bi bila odgovarajuća (uključujući i gde se sumnja na registraciju više računa / profil korisnika od strane iste osobe).

(6)Ukoliko internetska stranica pruža funkciju koja korisnicima omogućuje učitavanje korisničkog profila, Panasonic ne proverava profile redovito, izuzev prvog pregleda pri registrovanju. Panasonic ne prima nikakva jamstva za tačnost i celovitost korisničkih profila.

(2)Lozinke i detalji o nalogu

Svaki Korisnik će primiti korisničko ime i lozinku. Lozinka se menja nakon prvog prijavljivanja. Korisnik je odgovoran za održavanje povjerljivosti njegove ili njene lozinke, broja računa, ID-a i drugih detalja (ako ih ima) i za sve aktivnosti pod korisničkim računom. Bilo kakva neovlaštena upotreba korisničkog naloga ili druge povrede sigurnosti treba odmah prijaviti kompaniji Panasonic. Korisnička registracija i / ili pretplata su lična. Ne sme se otkriti ili biti dostupan drugima. Svaki korisnik će koristiti brigu o urednom biznismenu kako bi osigurala da nijedna treća osoba neće pristupiti njegovom korisničkom računu. Dozvoljeni su pristup zaposlenih i drugog osoblja Korisnika pod korisnikovom kontrolom.

3. Korišćenje veb sajta

(1) Sadržaj i druge informacije, koje se pojavljuju na internetskoj stranici, ponuđeni su \"KAKVI JESU\". Panasonic ne nudi nikakve reprezentacije i jamstva, izrečena ili podrazumevana, za tačnost, mogućnost upotrebe ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja ili drugih informacija, koje se pojavljuju na internetskoj stranici

(2) Sadržaji su dostupni samo u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Panasonic-a. Panasonic teži da obezbedi dostupnost veb sajta bez prekida, međutim, Panasonic zadržava pravo da promeni ili prekine sve ili neke elemente veb sajta, uključujući njegovu strukturu, uslove korišćenja, URL i sadržaj ili druge informacije bez prethodnog obaveštenja naročito za tehničke ili operativne razloge.

(3) Korisnici ne smeju sakupljati, pohranjivati i koristiti lične podatke drugih korisnika internetske stranice, osim ukoliko su drugi korisnici izrazili svoju suglasnost.

(4) Korisnici moraju prikladno koristiti sadržaj internetske stranice u svakom trenutku.

(5) Tamo gde se zahteva prijava, kako bi korisnik mogao pristupati internetskoj stranici ili njenom delu, gde je Panasonic predvidio mogućnost ‘odjavljivanja’, ‘izlaza’ (ili slično), korisnici su obvezni odjaviti se iz svog računa na kraju svake sesije. Panasonic zadržava pravo odjaviti korisnike čiji su računi neaktivni dulje vreme.

4. Intelektualna svojina i prava korišćenja

(1) Sadržaji kao što su tekst, fotografije, slike, softveri, zaštitni znaci, logotipi i imena proizvoda na internetskoj stranici intelektualno su vlasništvo preduzeća Panasonic ili tvrtka Panasonic ima licencu za njihovu uporabu.

(2) Panasonic korisnicima dodeljuje besplatno, ne-ekskluzivno i ne-prenosno pravo koristiti sadržaj za komercijalne svrhe bez prava na izmene ili modifikacije materijala na bilo koji način, te brisanje ili izmene obavesti o zaštiti autorskih prava ili zaštitnim znacima. Korisnici mogu preneti i prikazivati sadržaje na svojim računarskima zaslonima za neposrednu upotrebu i štampu. Korisnici primaju neograničeno pravo na upotrebu takvog sadržaja. No korisnici ne smeju kopirati, distributovati, objavit

(3) U slučaju prekida ovog ugovora korisnici moraju prekinuti uporabu sadržaja internetske stranice, izuzev ukoliko je načinjen odvojen ugovor za uporabu takvog sadržaja ili je sadržaj učitan i ispisan sukladno odredbi 4 (2) gore.

5. Prenošenje sadržaja ili materijala na Veb lokaciju

(1) Ako i kad god koristite funkciju koja vam omogućava da postavite materijal ili objavite sadržaj na Veb lokaciju, takav materijal ili sadržaj ne sme biti nezakonit, uvredljiv, zlonameran, nepristojan, klevetnički, opscen ili preteći ili kršenje autorskih prava, zaštitni znak , poverenje, privatnost ili bilo koje drugo pravo, ili je na drugi način štetan trećim stranama ili neprihvatljiv, ili koji se sastoji od ili sadrži programske viruse, političke kampanje, komercijalne pozive, lanac pisma, masovnu poštu ili bilo koji "spam". Vi garantujete da svaki takav doprinos odgovara gore navedenom, a Vi obeštećujete Panasonic-u za bilo kakvo kršenje te garancije.

(2) Materijal koji prenesete na našu internetsku stranicu, smatra se kao ne-poverljiv i ne-vlasnički, te Panasonic ima pravo koristiti ga, kopirati, distributovati i obelodaniti trećim stranama u bilo koju svrhu. Panasonic također ima pravo razotkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj osobi koja tvrdi da materijali, koje ste vi objavili ili preneli na internetsku stranicu, predstavljaju kršenje njihovih prava intelektualnog vlasništva ili njihovog prava na privatnost.

(3) Panasonic nije odgovoran ili obvezan nijednoj trećoj strani za sadržaj ili tačnost materijala koje objavite Vi ili drugi korisnici internetske stranice.

(4) Panasonic ima pravo da ukloni bilo koji materijal ili objavljuje vas na sajtu ako, prema Panasonic-ovom mišljenju, takav materijal nije u skladu sa standardima sadržajem navedenim u tački 5 (1) gore.

6. Ukidanje prava pristupa

Ako Panasonic ima razloga da veruje da korisnik ne poštuje nijednu odredbu ovih uslova i uslova ili je u suprotnosti sa drugim zakonskim odredbama u vezi sa Vebsajtom, Panasonic može obustaviti pristup Korisnika na Veb lokaciju. Panasonic će informisati Korisnika putem e-pošte o suspenziji i razloga zbog toga.

7. Odgovornost

(1) Sadržaji internetske stranice su ponuđeni besplatno. Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje, za koje je odgovoran, osim ukoliko je učinjeno namjerno ili zbog velikog nemara ili u slučaju fizičke štete.

(2) Materijal, prikazan na našoj internetskoj stranici, ponuđen je bez ikakvih garancija, uvjeta ili jamstava o tačnosti. Budući da se naši proizvodi neprekidno razvijaju, informacije na ovoj internetskoj stranici mogu da sadrže tehničke netačnosti ili tipografske pogreške. Podaci se mogu promeniti ili mogu da se objave bez prethodne najave. Panasonic također može poboljšati i/ili promeniti proizvode i/ili programe, koji su opisani u tim informacijama, u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

(3) Unatoč Panasonicovom nastojanju da osigura dostupnost internetske stranice 24 sata dnevno, Panasonic nije odgovoran ukoliko internetska stranica iz bilo kojeg razloga u određeno vreme ili u određenom razdoblju nije dostupna. Pristup našoj internetskoj stranici povremeno može biti privremeno i bez prethodne obavesti obustavljen.

8. Prekid

Obe ugovorne strane mogu da raskinu ovaj ugovor u bilo kojem trenutku u pisanom obliku bez prethodne najave.

9. Varijacija

Panasonic zadržava pravo da reviduje ove uvete u bilo kojem trenutku, dopunjavajući ovu stranicu čak i unutar postojećih ugovornih odnosa. Panasonic će putem e-maila korisnike obavestiti najmanje 30 (trideset) dana pre implementacije izmjena.

Ukoliko korisnik ne osporava izmene u roku 14 (četrnaest) dana nakon primitka, izmene će postati valjane od dana nakon zadnjeg dana 14-dnevnog roka za osporavanje. Ukoliko korisnik osporava Izmene, ugovor ostaje da važi prema njegovim originalnim uvetima.

10. Nadležnost

Sudovi u Hamburgu, Njemačka, imaju ekskluzivnu nadležnost za sve parnice ili zahteve koji proizlaze iz upotrebe ili su vezani uz uporabu naše internetske stranice.

11. Ostalo

Ukoliko se pokaže da je bilo koja odredba ili njen dio u ovom ugovoru nevažeća, ostale odredbe ostaju važeće, dok će se nevažeća odredba zameniti odredbom koja odražava obostrane namjere stranaka i odgovarajuće uvažava zakonske zahteve.

12. Upiti o Vebsite-u

Molimo kontaktirajte nas na proclub@eu.panasonic.comda podnesete bilo koja pitanja ili komentare koje imate u vezi sa Vebsajtom.

Keep up to date


Copyright © 2018 Panasonic Marketing Europe GmbH All Rights Reserved