Vilkår og betingelser

Disse vilkår for brug (herefter benævnt "Brugsvilkår") er gældende for webstedet www.panasonicPROclub.com ("Webstedet"), der ejes og drives af Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber (herefter sammenfattet under begrebet "Panasonic").

Ved at bruge vores websted accepterer du disse vilkår og bekræfter, at du vil overholde disse.

1. Adgang til webstedet

(1) For at få adgang til webstedet skal du registreres som "Bruger".

(2) Registrering er mulig for virksomheder og fagfolk inden for varme- og/eller køleindustrien i Europa. Du skal være fyldt 18 år for at benytte webstedet. Virksomheder skal være registreret af en kontraktmæssigt egnet og juridisk bemyndiget fysisk person.

(3) Ved registrering kræves følgende:

a. Firmanavn (hvis relevant)
b. Efternavn, fornavn
c. Stilling/Funktion
d. Fødselsdato for den person, der foretager registreringen
e. Virksomhedsadresse
f. Virksomhedens telefonnummer
g. Virksomhedens faxnummer
h. Virksomhedens e-mailadresse

Efter registrering kontrolleres oplysningerne for at se, om de er fyldestgørende og korrekt udfyldt. Hvis der ikke er nogle åbenbare fejl, vil registreringen normalt blive anerkendt uden ophold, og der vil blive oprettet en brugerkonto til brugeren. Panasonic underretter om registreringens status via e-mail.

(4) Du indvilliger i straks at underrette Panasonic om eventuelle ændringer, der er relevante for din registrering ved at sende en e-mail til proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic forbeholder sig ret til at nægte registrering som bruger eller at opsige eller suspendere brugerens konto (hvis nogen) ved vores skøn, herunder men ikke begrænset til situationer, hvor i vores opfattelse detaljer ikke er korrekte, aktuelle eller fuldstændige, eller hvis efter vores opfattelse en sådan handling ville være passende (herunder når det mistænkes registrering af flere konti / brugerprofiler af samme person).

(6)Hvis webstedet har en funktion, der giver brugeren mulighed for at uploade en brugerprofil, vil Panasonic ikke kontrollere profilerne regelmæssigt ud over første undersøgelse ved registrering. Panasonic påtager sig intet ansvar for, om brugerfilerne er korrekte eller fuldstændige.

(2)Adgangskode og kontooplysninger

Hver bruger modtager et brugernavn og en adgangskode. Adgangskoden skal ændres efter første login. Brugeren er ansvarlig for at bevare fortroligheden af hans eller hendes adgangskode, kontonummer, id og andre oplysninger (hvis nogen) og for alle aktiviteter under brugerens konto. Enhver uautoriseret brug af brugerens konto eller andre brud på sikkerheden skal straks meldes til Panasonic. Brugerregistrering og/eller abonnement er personligt. Det må ikke videregives eller stilles til rådighed for andre. Hver bruger skal forholde sig ordentligt for at sikre at tredjemand ikke får adgang til brugerkontoen. Adgang for brugerens medarbejdere og andet personale på brugerens foranledning er tilladt.

3. Brug af webstedet

(1) Indholdet og andre oplysninger, der vises på webstedet, leveres som de er og forefindes. Panasonic fraskriver sig alle former for garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, for korrektheden, brugbarheden eller fuldstændigheden af det indhold eller andre oplysninger, som vises på webstedet.

(2) Indholdet er kun tilgængeligt inden for Panasonics tekniske og driftsmæssige kapabiliteter. Panasonic bestræber sig på at sikre webstedets tilgængelighed uden afbrydelse, dog forbeholder Panasonic sig retten til at ændre eller afbryde en eller alle elementer af webstedet, herunder dets struktur, brugsforhold, URL og indhold eller andre oplysninger uden forudgående varsel, især for tekniske eller driftsmæssige årsager.

(3) Brugere må ikke indsamle, gemme eller bruge personoplysninger fra andre brugere af webstedet, medmindre andre brugere har givet samtykke hertil.

(4) Brugere skal til enhver tid bruge indholdet på webstedet ordentligt.

(5) Hvis brugere logger ind for at få adgang til webstedet eller en del af det, hvor Panasonic stiller funktionen 'log ud', 'afslut' eller lignende til rådighed, er brugere forpligtet til at logge ud og afslutte deres konto efter hver session. Panasonic forbeholder sig ret til at logge brugere af, hvis konti har været inaktive i en længere periode.

4. Intellektuel ejendomsret og anvendelsesrettigheder

(1) Indhold, såsom tekst, fotografier, billeder, software, varemærker, logoer og produktnavne, som fremgår af webstedet, er Panasonics intellektuelle ejendom, eller er givet i licens til Panasonic.

(2) Panasonic giver brugere en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig tilladelse til at bruge indholdet til kommercielle formål uden tilladelse til at moderere eller ændre materialet på nogen måde eller slette eller ændre ophavsretlige eller varemærkeopsigelser. Brugere må downloade og vise indhold på deres computerskærm til brug og udskrivning med det samme. Brugere får uhindret og ubegrænset tilladelse til at bruge sådant indhold. Brugere må imidlertid ikke kopiere, distribuere, udgive, udstille, vise, sende, gøre offentligt tilgængeligt eller gengive indhold, med mindre der er givet særlig tilladelse hertil. Noget af indholdet kan kræve en særskilt aftale, som brugere skal give samtykke til inden brug.

(3) Ved opsigelse af denne aftale skal brugere høre op med at benytte indholdet på webstedet, medmindre der er indgået en særskilt aftale om brug af sådant indhold eller indholdet er downloadet og udskrevet i overensstemmelse med pkt. 4 (2) ovenfor.

5. Uploader indhold eller materiale til webstedet

(1) Hvis og når du benytter en funktion, der giver dig mulighed for at uploade materiale eller sende indhold til webstedet, må sådant materiale eller indhold ikke være ulovligt, groft, usømmeligt, ærekrænkende, obskønt eller truende, eller i strid med ophavsretten, varemærker, tillid, privatlivets fred eller andre rettigheder, eller på anden måde være skadelig for tredjepart eller stødende, eller bestå af eller indeholde softwarevira, politisk propaganda eller kommerciel reklame, kædebreve, masseforsendelser eller "spam". Du garanterer, at sådanne bidrag er i overensstemmelse med ovenstående, og du friholder Panasonic for enhver overtrædelse af denne garanti.

(2) Alt materiale, som du uploader til vores websted anses for ikke-kommercielt og generisk, og Panasonic har tilladelse til at bruge, kopiere, distribuere og videregive materialet til tredjeparter til et hvilket som helst formål. Panasonic har også tilladelse til at videregive oplysninger om din identitet til tredjeparter, som gør gældende, at det materiale, som du har lagt ud på eller uploadet til webstedet, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller krænker privatlivets fred.

(3) Panasonic ifalder intet ansvar og er ikke ansvarlig over for tredjeparter for indholdet, eller at det materiale, du eller andre brugere af webstedet har lagt ud på webstedet, er korrekt.

(4) Panasonic har ret til at fjerne alle materialer eller indlæg, du laver på webstedet, hvis Panasonic skønner, at sådant materiale ikke er i overensstemmelse med standarden for indhold, der er fastsat i paragraf 5 (1) ovenfor.

6. Software og værktøjer på dette websted

For software og webapplikationsbaserede værktøjer, der er tilgængelige på dette websted og andre websteder, der kontrolleres af Panasonic Marketing Europe GmbH, og som er linket fra dette websted (tilsammen "Software"), gælder følgende ud over disse vilkår, medmindre andet er fastsat i de respektive vilkår, der leveres med softwaren.

Enhver software på dette websted leveres, som det er, uden garantiforpligtelse. Især uden at begrænse det foregående garanterer Panasonic ikke for fejlfri eller uafbrudt ydelse af nogen software, og softwaren anses ikke for egnet til ethvert formål.

Ethvert resultat leveret af softwaren på dette websted er kun til orientering. Panasonic har ikke ansvar for nøjagtigheden af oplysninger, resultater eller andet behandlet eller indhentet gennem software, der findes på dette websted.

Panasonic forbeholder sig retten til at ændre indhold på dette websted samt software til enhver tid uden forudgående varsel. Især uden at begrænse det foregående forbeholder Panasonic sig retten til at fjerne, ændre eller på anden måde bortskaffe software på dette websted.

Tredjepartslinks

Dette websted indeholder links til tredjeparts eksterne websteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse eller kontrol over. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar eller nogen garanti for dette eksterne indhold.

Den respektive udbyder eller operatør af et sådant tredjepartswebsted er altid alene ansvarlig for indholdet af de linkede sider. Bemærk, at løbende gennemsyn af indholdet på de linkede tredjepartswebsteder ikke er rimelig uden indikation af en overtrædelse af loven.

Hvis vi bliver opmærksom på overtrædelser, fjerner vi sådanne links med det samme.

7. Suspension af adgangsrettigheder

Hvis Panasonic har grund til at tro, at brugeren ikke overholder nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller er i strid med andre retsforskrifter i forbindelse med webstedet, kan Panasonic suspendere brugerens adgang til webstedet. Panasonic vil informere brugeren via e-mail om suspensionen og begrundelserne herfor.

8. Ansvar

(1) Indholdet på webstedet stilles gratis til rådighed. Panasonic påtager sig intet ansvar for tilregnelig adfærd, medmindre det skyldes tilsigtet forseelse eller grov uagtsomhed eller i tilfælde af fysisk skade.

(2) Det viste materiale på vores websted leveres uden nogen form for garantier, betingelser eller andet for dets korrekthed. Eftersom vi hele tiden udvikler vores produkter, kan oplysningerne på dette websted indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne kan ændres eller opdateres uden varsel. Panasonic kan også til enhver tid foretage forbedringer eller ændringer i produkter og/eller programmer, som beskrevet her, uden varsel.

(3) Selvom Panasonic vil gøre alt for at sikre, at webstedet er tilgængeligt hele døgnet, ifalder Panasonic ikke ansvar for årsager til, at vores websted er utilgængeligt på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Adgang til vores websted kan til enhver tid blive midlertidigt inddraget uden varsel.

9. Opsigelse

Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen skriftligt uden forudgående varsel.

10. Variation

Panasonic forbeholder sig ret til at revidere disse vilkår for brug til enhver tid ved at ændre denne side, selvom der foreligger overenskomster. Panasonic underretter brugerne mindst 30 (tredive) dage før implementeringen af nye versioner via e-mail.

Hvis en bruger ikke gør indsigelser mod ændringen inden 14 (fjorten) dage efter modtagelse, træder den nye version i kraft den første dag, efter indsigelsesperioden er udløbet. Hvis en bruger gør indsigelser mod den nye version, fortsætter aftalen i henhold til de oprindelige vilkår og betingelser.

11. Kompetence

Ethvert krav og enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af vores websted, er underlagt de tyske domstole i Hamborg som eneste værneting.

12. Diverse

Hvis alle eller nogle af bestemmelserne i denne aftale findes at være ugyldige, vil det ikke have indvirkning på gyldigheden af de resterende bestemmelser. Den bestemmelse, som findes at være ugyldig, bliver erstattet med en bestemmelse, der svarer til parternes gensidige hensigter og opfylder juridiske krav.

13. Forespørgsler om dette websted

Kontakt os på proclub@eu.panasonic.com for at indsende spørgsmål eller kommentarer, du måtte have om webstedet.

Hold dig opdateret


Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH Alle rettigheder forbeholdt