Vilkår og betingelser

Disse vilkårene for bruk (heretter kalt «Vilkårene for bruk») gjelder for nettstedet www.panasonicPROclub.com («nettside») eies og drives av Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland og gruppens selskaper og datterselskaper (samlet referert til nedenfor som «Panasonic»).

Ved å bruke siden indikerer du at du godtar bruksvilkårene og samtykker i å følge dem.

1. Tilgang til nettstedet

(1) For at du skal få tilgang til nettstedet må du registrere deg som bruker.

(2) Registreringen er åpen for selskaper og fagfolk innen den europeiske varme- og kjølingsbransjen. Fysiske personer må være minst 18 år. Selskaper må være registrert av en kontraktsmessig egnet og juridisk autorisert fysisk person.

(3) Registreringen krever

a. Selskapsnavn (hvis relevant)
b. Etternavn, fornavn
c. Yrke / Virksomhet
d. Fødselsdato for registrerende fysisk person
e. Forretningsadresse
f. Telefonnummer, jobb
g. Faksnummer, jobb
h. E-postadresse, jobb

Etter registreringen sjekkes det om dataene er fullstendige og riktige. Hvis det ikke oppdages åpenbare feil, vil registreringen normalt bli akseptert uten unødvendig opphold, og en brukerkonto åpnes for brukeren. Panasonic informerer om registreringsstatusen via e-post.

(4) Du samtykker i å varsle Panasonic umiddelbart om eventuelle endringer som er relevante for din registrering ved å sende en e-post til proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic forbeholder seg retten til å nekte registrering som bruker eller å avslutte eller suspendere brukerkontoen (hvis aktuelt) etter vårt skjønn, inkludert men ikke begrenset til situasjoner hvor vi mener opplysningene ikke er riktige, oppdaterte eller fullstendige, eller hvis en slik handling etter vår mening ville være hensiktsmessig (inkludert når det er mistanke om registrering av flere kontoer/brukerprofiler av samme individ).

(6)Hvis nettstedet har en funksjon som lar brukeren laste opp en brukerprofil, sjekker ikke Panasonic profilene jevnlig utover det opprinnelige oppsynet ved registrering. Panasonic gir ikke noen garanti angående riktigheten og fullstendigheten av brukerprofilene.

(2)Passord og kontodetaljer

Hver bruker vil få et brukernavn og et passord. Passordet skal endres etter første innlogging. Brukeren er ansvarlig for å hemmeligholde sitt passord, kontonummer, ID og andre detaljer (hvis aktuelt) og for alle aktivitetene under brukerens konto. Enhver uautorisert bruk av brukerkontoen eller andre brudd på sikkerheten skal rapporteres til Panasonic umiddelbart. Brukerens registrering og/eller abonnement er personlig. Det kan ikke meddeles eller gjøres tilgjengelig for andre. Hver bruker skal sikre at ingen tredjepersoner får tilgang til brukerkontoen. Tilgang av brukerens ansatte og annet personell under brukerens kontroll er tillatt.

3. Bruk av nettstedet

(1) Innholdet og annen informasjon som vises på nettstedet, leveres «SOM DET ER». Panasonic gir ingen fremstilling og garanti, verken uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, egnetheten eller sikkerheten av noe av innholdet eller annen informasjon som vises på nettstedet

(2) Innholdet er bare tilgjengelig innenfor den tekniske og operasjonelle kapasiteten til Panasonic. Panasonic anstrenger seg for å sikre nettstedets tilgjengelighet uten avbrudd, men Panasonic forbeholder seg retten til å endre eller avslutte noen eller alle elementer på nettstedet, inkludert sin oppbygging, bruksvilkår, URL og innhold eller annen informasjon, uten forvarsel, spesielt av tekniske eller driftsmessige grunner.

(3) Brukere har ikke lov til å samle inn, oppbevare og bruke personopplysninger om andre brukere av nettstedet, med mindre de andre brukerne har gitt samtykke.

(4) Brukerne er på ethvert tidspunkt pålagt å bruke innholdet av nettstedet på korrekt måte.

(5) Hvis brukerne logger på for å få tilgang til nettstedet eller en del av det, og hvis Panasonic tilbyr en «logg av»-, eller «avslutt»-funksjon (eller tilsvarende), forplikter brukerne seg til å logge seg av og avslutte kontoen på slutten av hver økt. Panasonic forbeholder seg retten til å logge ut brukere med kontoer som er inaktive i en lengre periode

4. Immaterielle rettigheter og bruksrettigheter

(1) Innhold, for eksempel tekst, fotografier, bilder, programvare, varemerker, logoer og produktnavn på nettsiden, utgjør Panasonics åndsverk eller er lisensiert til Panasonic.

(2) Panasonic gir brukere en gratis, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rettighet til å bruke innholdet til kommersielle formål uten retten til å modifisere eller endre materiellet på noen måte, og heller ikke slette eller forandre noe opphavsretts- eller varemerkevarsel. Brukere kan laste ned og la innholdet vises på sine dataskjermer for umiddelbar bruk og utskrift. Brukere får en uinnskrenket og ubegrenset bruksrett til slikt innhold. Imidlertid får brukeren hverken kopiere, spre, offentliggjøre, fremvise, vise, kringkaste, gjøre offentlig tilgjengelig eller reprodusere innholdet, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Noe av innholdet kan kreve en separat avtale, som brukere vil bli bedt om å slutte seg til før bruk.

(3) Ved opphør av denne avtalen må brukerne innstille enhver bruk av innholdet på nettstedet, med mindre en separat avtale ble inngått for bruken av innholdet, eller innholdet ble lastet ned og trykt i samsvar med punkt 4 (2) ovenfor.

5. Opplasting av innhold eller materiale til nettstedet

(1) Hvis og når du tar i bruk en funksjon som lar deg laste opp materiale eller legge ut innhold på nettstedet, må slikt materiale eller innhold ikke være ulovlig, støtende, fornærmende, uanstendig, ærekrenkende, motbydelig eller truende, eller i strid med opphavsrett, varemerke, tillit, personvern eller andre rettigheter, eller på annen måte være skadelig for tredjeparter, eller upassende, eller bestå av eller inneholde programvarevirus, politisk valgkampanje, kommersielle henvendelser, kjedebrev, masseutsendelser eller noen som helst «spam». Du garanterer at alle slike bidrag er i samsvar med ovennevnte, og du vil erstatte Panasonic for eventuelle brudd på den garantien.

(2) Ethvert materiale du laster opp til nettstedet, vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-beskyttet, og Panasonic har rett til å bruke materialet samt kopiere, distribuere og formidle det til tredjepart for ethvert formål. Panasonic har også rett til å avsløre identiteten din til en tredjepart som hevder at materiale du har lagt ut eller lastet opp til nettstedet, krenker vedkommendes immaterielle rettigheter eller personvern.

(3) Panasonic er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig overfor en tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av materialet som du eller andre brukere av nettstedet har lagt ut.

(4) Panasonic har rett til å fjerne ethvert materiale eller innlegg du gjør på nettsiden dersom slikt materiale, etter Panasonics mening ikke er i samsvar med innholdsnormene fastsatt i punkt 5 (1) ovenfor.

6. Software and Tools provided on this Website

For any software and web application based tools available on this website and other websites controlled by Panasonic Marketing Europe GmbH which are linked by this website (together “Software”) the following shall apply in addition to these Terms unless otherwise stipulated by the respective terms provided with the Software.

Any Software on this Website is provided as is without any warranty obligation or guarantee. In particular without limiting the foregoing, Panasonic does not warrant an error-free or uninterrupted performance of any Software, and the Software shall not be deemed fit for any purpose.

Any result or whatsoever provided by the Software on this website shall be for information only. Panasonic does not take over any responsibility for the accuracy of any information, result or whatsoever processed or obtained through any Software provided on this website.

Panasonic reserves the right to change any content of this website and any Software at any time without prior notice. In particular without limiting the foregoing, Panasonic reserves the right to remove, change or otherwise make disposal of any Software on this Website.

Third Party Links

The offer on this Website contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence nor any control. Therefore, we cannot assume any liability or warranty for these external contents.

The respective provider or operator of such third party website is always solely responsible for the content of the linked pages. Please note, a continuous review of the contents of the linked third party websites is not reasonable without indication to a violation of the law.

If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

7. Inndragning av tilgangsrettigheter

Dersom Panasonic har grunn til å tro at brukeren ikke overholder noen av bestemmelsene i disse vilkår og betingelser eller overtreder andre lovbestemmelser i forbindelse med nettstedet, kan Panasonic inntil videre inndra brukerens tilgang til nettstedet. Panasonic vil informere brukeren via e-post om inndragningen og grunnene til dette.

8. Ansvar

(1) Nettstedets innhold er tilgjengelig vederlagsfritt. Panasonic påtar seg ingen form for erstatningsplikt for egen atferd med mindre den er forsettlig eller skyldes grov uaktsomhet, eller i tilfeller av fysisk skade.

(2) Materialet som vises på nettsiden, gis uten garantier, avtalevilkår eller fremstillinger med hensyn til dets nøyaktighet. På grunn av den stadige utviklingen av produktene kan informasjonen på dette nettstedet inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjon kan endres eller oppdateres uten varsel. Panasonic kan også når som helst og uten varsel gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen.

(3) Selv om Panasonic vil gjøre alt for å sikre at nettstedet normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, kan Panasonic ikke holdes ansvarlig dersom nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig på et tidspunkt eller over en periode. Fra tid til annen kan tilgangen til nettstedet suspenderes midlertidig og uten varsel.

9. Avslutning

Begge parter kan når som helst si opp avtalen i skriftlig form og uten forhåndsvarsel.

10. Revisjon

Panasonic forbeholder seg retten til når som helst å revidere disse bruksvilkårene ved å endre denne siden, selv innenfor eksisterende avtaleforhold. Panasonic informerer brukerne via e-post minst 30 (tretti) dager før revideringens ikrafttredelse.

Dersom en bruker ikke motsetter seg revideringen innen 14 (fjorten) dager etter mottak av informasjonen, vil revideringen tre i kraft dagen etter slutten på en 14-dagers innsigelsesfrist. Dersom en bruker motsetter seg revideringen, videreføres kontrakten i henhold til opprinnelige betingelser og vilkår.

11. Domsmyndighet

Retten i Hamburg i Tyskland har eksklusiv jurisdiksjon ved eventuelle krav og tvister som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruken av nettsiden.

12. Diverse

Skulle hele eller deler av noen bestemmelser i denne avtalen blir ugyldige, vil resten av bestemmelsene fortsette å være gyldige. Den ugyldige bestemmelsen erstattes av en bestemmelse som gjenspeiler partenes gjensidige intensjoner og tilfredsstiller juridiske krav.

13. Spørsmål om nettsiden

Please contact us at proclub@eu.panasonic.com to submit any questions or comments you may have regarding the Website.

Hold deg oppdatert


Opphavsrett © 2021 Panasonic Marketing Europe GmbH, med enerett