Regler og vilkår

Disse vilkårene for bruk (heretter kalt «Vilkårene for bruk») gjelder for nettstedet www.panasonicPROclub.com («nettside») eies og drives av Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland og gruppens selskaper og datterselskaper (samlet referert til nedenfor som «Panasonic»).

Ved å bruke siden indikerer du at du godtar bruksvilkårene og samtykker i å følge dem.

1. Tilgang til nettstedet

(1) For at du skal få tilgang til nettstedet må du registrere deg som bruker.

(2) Registreringen er åpen for selskaper og fagfolk innen den europeiske varme- og kjølingsbransjen. Fysiske personer må være minst 18 år. Selskaper må være registrert av en kontraktsmessig egnet og juridisk autorisert fysisk person.

(3) Registreringen krever

a. Firmanavn (hvis relevant)
b. Etternavn, fornavn
c. Yrke / Virksomhet
d. Fødselsdato for registrerende fysisk person
e. Forretningsadresse
f. Telefonnummer, jobb
g. Faksnummer, jobb
h. E-postadresse, jobb

Etter registreringen sjekkes det om dataene er fullstendige og riktige. Hvis det ikke oppdages åpenbare feil, vil registreringen normalt bli akseptert uten unødvendig opphold, og en brukerkonto åpnes for brukeren. Panasonic informerer om registreringsstatusen via e-post.

(4) Du samtykker i å varsle Panasonic umiddelbart om eventuelle endringer som er relevante for din registrering ved å sende en e-post til proclub@eu.panasonic.com

(5)Panasonic forbeholder seg retten til å nekte registrering som bruker eller å avslutte eller suspendere brukerkontoen (hvis aktuelt) etter vårt skjønn, inkludert men ikke begrenset til situasjoner hvor vi mener opplysningene ikke er riktige, oppdaterte eller fullstendige, eller hvis en slik handling etter vår mening ville være hensiktsmessig (inkludert når det er mistanke om registrering av flere kontoer/brukerprofiler av samme individ).

(6)Hvis nettstedet har en funksjon som lar brukeren laste opp en brukerprofil, sjekker ikke Panasonic profilene jevnlig utover det opprinnelige oppsynet ved registrering. Panasonic gir ikke noen garanti angående riktigheten og fullstendigheten av brukerprofilene.

(2)Passord og kontodetaljer

Hver bruker vil få et brukernavn og et passord. Passordet skal endres etter første innlogging. Brukeren er ansvarlig for å hemmeligholde sitt passord, kontonummer, ID og andre detaljer (hvis aktuelt) og for alle aktivitetene under brukerens konto. Enhver uautorisert bruk av brukerkontoen eller andre brudd på sikkerheten skal rapporteres til Panasonic umiddelbart. Brukerens registrering og/eller abonnement er personlig. Det kan ikke meddeles eller gjøres tilgjengelig for andre. Hver bruker skal sikre at ingen tredjepersoner får tilgang til brukerkontoen. Tilgang av brukerens ansatte og annet personell under brukerens kontroll er tillatt.

3. Bruk av nettstedet

(1) Innholdet og annen informasjon som vises på nettstedet, leveres «SOM DET ER». Panasonic gir ingen fremstilling og garanti, verken uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, egnetheten eller sikkerheten av noe av innholdet eller annen informasjon som vises på nettstedet

(2) Innholdet er bare tilgjengelig innenfor den tekniske og operasjonelle kapasiteten til Panasonic. Panasonic anstrenger seg for å sikre nettstedets tilgjengelighet uten avbrudd, men Panasonic forbeholder seg retten til å endre eller avslutte noen eller alle elementer på nettstedet, inkludert sin oppbygging, bruksvilkår, URL og innhold eller annen informasjon, uten forvarsel, spesielt av tekniske eller driftsmessige grunner.

(3) Brukere har ikke lov til å samle inn, oppbevare og bruke personopplysninger om andre brukere av nettstedet, med mindre de andre brukerne har gitt samtykke.

(4) Brukerne er på ethvert tidspunkt pålagt å bruke innholdet av nettstedet på korrekt måte.

(5) Hvis brukerne logger på for å få tilgang til nettstedet eller en del av det, og hvis Panasonic tilbyr en «logg av»-, eller «avslutt»-funksjon (eller tilsvarende), forplikter brukerne seg til å logge seg av og avslutte kontoen på slutten av hver økt. Panasonic forbeholder seg retten til å logge ut brukere med kontoer som er inaktive i en lengre periode

4. Immaterielle rettigheter og bruksrettigheter

(1) Innhold, for eksempel tekst, fotografier, bilder, programvare, varemerker, logoer og produktnavn på nettsiden, utgjør Panasonics åndsverk eller er lisensiert til Panasonic.

(2) Panasonic gir brukere en gratis, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rettighet til å bruke innholdet til kommersielle formål uten retten til å modifisere eller endre materiellet på noen måte, og heller ikke slette eller forandre noe opphavsretts- eller varemerkevarsel. Brukere kan laste ned og la innholdet vises på sine dataskjermer for umiddelbar bruk og utskrift. Brukere får en uinnskrenket og ubegrenset bruksrett til slikt innhold. Imidlertid får brukeren hverken kopiere, spre, offentliggjøre, fremvise, vise, kringkaste, gjøre offentlig tilgjengelig eller reprodusere innholdet, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Noe av innholdet kan kreve en separat avtale, som brukere vil bli bedt om å slutte seg til før bruk.

(3) Ved opphør av denne avtalen må brukerne innstille enhver bruk av innholdet på nettstedet, med mindre en separat avtale ble inngått for bruken av innholdet, eller innholdet ble lastet ned og trykt i samsvar med punkt 4 (2) ovenfor.

5. Opplasting av innhold eller materiale til nettstedet

(1) Hvis og når du tar i bruk en funksjon som lar deg laste opp materiale eller legge ut innhold på nettstedet, må slikt materiale eller innhold ikke være ulovlig, støtende, fornærmende, uanstendig, ærekrenkende, motbydelig eller truende, eller i strid med opphavsrett, varemerke, tillit, personvern eller andre rettigheter, eller på annen måte være skadelig for tredjeparter, eller upassende, eller bestå av eller inneholde programvarevirus, politisk valgkampanje, kommersielle henvendelser, kjedebrev, masseutsendelser eller noen som helst «spam». Du garanterer at alle slike bidrag er i samsvar med ovennevnte, og du vil erstatte Panasonic for eventuelle brudd på den garantien.

(2) Ethvert materiale du laster opp til nettstedet, vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-beskyttet, og Panasonic har rett til å bruke materialet samt kopiere, distribuere og formidle det til tredjepart for ethvert formål. Panasonic har også rett til å avsløre identiteten din til en tredjepart som hevder at materiale du har lagt ut eller lastet opp til nettstedet, krenker vedkommendes immaterielle rettigheter eller personvern.

(3) Panasonic er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig overfor en tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av materialet som du eller andre brukere av nettstedet har lagt ut.

(4) Panasonic har rett til å fjerne ethvert materiale eller innlegg du gjør på nettsiden dersom slikt materiale, etter Panasonics mening ikke er i samsvar med innholdsnormene fastsatt i punkt 5 (1) ovenfor.

6. Programvare og verktøy på dette nettstedet

For programvare og nettbaserte verktøy som er tilgjengelige på dette nettstedet og andre nettsteder som administreres av Panasonic Marketing Europe GmbH, og som det lenkes til fra dette nettstedet (samlet kalt "programvare"), gjelder følgende i tillegg til disse vilkårene, med mindre annet er angitt i de respektive vilkårene som følger programvaren.

Programvaren på dette nettstedet leveres som den er, uten noen form for garantiforpliktelser. Uten begrensninger i det ovenstående kan ikke Panasonic garantere at programvaren kjører feilfritt og uten avbrudd, og at den er egnet for ethvert formål.

Resultater og annet som genereres av programvaren på dette nettstedet, er kun for informasjon. Panasonic er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til informasjon, resultater eller annet som behandles eller genereres ved hjelp av programvare på dette nettstedet.

Panasonic forbeholder seg retten til å endre programvare og innhold på dette nettstedet når som helst og uten forvarsel. Uten begrensninger i det ovenstående forbeholder Panasonic seg retten til å fjerne eller endre programvare på dette nettstedet.

Lenker til tredjeparter

Dette nettstedet inneholder lenker til eksterne tredjeparters nettsteder som vi ikke har noen kontroll over. Vi tar derfor ikke ansvar for dette eksterne innholdet.

Den enkelte leverandør eller operatør av et slikt tredjeparts nettsted er alene ansvarlig for innholdet på lenkede sider. Vi gjør oppmerksom på at kontinuerlig gjennomgang av innhold på lenkede tredjeparters nettsteder ikke er rimelig med mindre vi kan påvise lovbrudd.

Hvis vi blir gjort kjent med overtredelser, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

7. Inndragning av tilgangsrettigheter

Dersom Panasonic har grunn til å tro at brukeren ikke overholder disse reglene og vilkårene eller bryter andre lovbestemmelser i forbindelse med nettstedet, kan Panasonic inntil videre inndra brukerens tilgang til nettstedet. Panasonic vil informere brukeren via e-post om inndragningen og grunnene til dette.

8. Ansvar

(1) Nettstedets innhold er tilgjengelig vederlagsfritt. Panasonic påtar seg ingen form for erstatningsplikt for egen atferd med mindre den er forsettlig eller skyldes grov uaktsomhet, eller i tilfeller av fysisk skade.

(2) Materialet som vises på nettsiden, gis uten garantier, avtalevilkår eller fremstillinger med hensyn til dets nøyaktighet. På grunn av den stadige utviklingen av produktene kan informasjonen på dette nettstedet inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjon kan endres eller oppdateres uten varsel. Panasonic kan også når som helst og uten varsel gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen.

(3) Selv om Panasonic vil gjøre alt for å sikre at nettstedet normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, kan Panasonic ikke holdes ansvarlig dersom nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig på et tidspunkt eller over en periode. Fra tid til annen kan tilgangen til nettstedet suspenderes midlertidig og uten varsel.

9. Avslutning

Begge parter kan når som helst si opp avtalen i skriftlig form og uten forhåndsvarsel.

10. Revisjon

Panasonic forbeholder seg retten til når som helst å revidere disse bruksvilkårene ved å endre denne siden, selv innenfor eksisterende avtaleforhold. Panasonic informerer brukerne via e-post minst 30 (tretti) dager før revideringens ikrafttredelse.

Dersom en bruker ikke motsetter seg revideringen innen 14 (fjorten) dager etter mottak av informasjonen, vil revideringen tre i kraft dagen etter slutten på en 14-dagers innsigelsesfrist. Dersom en bruker motsetter seg revideringen, videreføres kontrakten i henhold til opprinnelige regler og vilkår.

11. Domsmyndighet

Retten i Hamburg i Tyskland har eksklusiv jurisdiksjon ved eventuelle krav og tvister som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruken av nettsiden.

12. Diverse

Skulle hele eller deler av noen bestemmelser i denne avtalen blir ugyldige, vil resten av bestemmelsene fortsette å være gyldige. Den ugyldige bestemmelsen erstattes av en bestemmelse som gjenspeiler partenes gjensidige intensjoner og tilfredsstiller juridiske krav.

13. Spørsmål om nettsiden

Kontakt oss på proclub@eu.panasonic.com for å sende inn spørsmål eller kommentarer du måtte ha om nettstedet.

Hold deg oppdatert


Opphavsrett © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH, med enerett